Love - Ellinge Vandværk

Gå til indhold
Love
For Andelsselskabet Ellinge Vandværk

§ 1.
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
Selskabet har hjemsted i Nyborg kommune.

§ 2.
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer indenfor forsyningsområdet under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes ifølge selskabets gældende takstblad.

§ 3.
Selskabets medlemmer hæfter udadtil solidarisk for selskabets forpligtelser og indadtil i forhold til afgifter.

§ 4.
Såfremt et medlem afhænder eller på anden måde afstår ejendommen, i hvilken der er installeret vand fra vandværket, skal han drage omsorg for at den nye ejer indtræder som medlem i selskabet i hans sted. I modsat fald hæfter han fortsat som medlem.

§ 5.
Selskabets medlemmer forpligter sig til at aftage hele sit vandforbrug fra vandværket og betale de til enhver tid herfor gældende afgifter, der er beregnet på at kunne dække driftsudgifterne og forrentning og afdragning af den til vandværkets etablering nødvendige anlægssum.
Vandafgifterne fastsættes af bestyrelsen, der udsender et takstblad hvert år i november, gældende for det følgende kalenderår.
Vandafgifterne betales jævnfør takstblad.

§ 6.
Såfremt vandafgiften ikke er rettidigt betalt, er bestyrelsen berettiget til efter forudgående varsel på 15 dage i anbefalet brev at afbryde vandtilførselen til det resterende medlem ejendom og vedkommende medlem har derefter først ret til at få vandtilførsel retableret når restance og de med afbrydelse og retablering af vandtilførslen forbundne omkostninger jfr. takstblad er betalt.
Et medlem, der på grund af restance med betaling af vandafgiften har fået vandtilførslen afbrudt, skal uanset afbrydelsen betale vandafgift også for det tidsrum i hvilket vandtilførslen har været afbrudt.

§ 7.
Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelt højdebeholder samt hoved og forsyningsledninger.
For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelser herom.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.
Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendom, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.
Medlemmerne må ikke på egen hånd foretage ændringer ved eller tilslutning til selskabets ledningsnet. Eventuelle konstaterede fejl ved vandværksanlægget eller dertil hørende ledninger m.v. skal uopholdelig meldes til bestyrelsen eller den, af denne antagne tilsynsførende.

§ 8.
Medlemmerne er uberettigede til at træffe aftale med ikke - medlemmer om, at forsyne deres ejendom med vand fra vandværket.
For at undgå vandspil skal medlemmerne sørge for, at der ikke er utætheder i installationen på deres ejendom, samt for at holde hanerne tillukket, når vandet ikke bruges.
Den, der modtager vand fra Andelsselskabet Ellinge Vandværk, kan ikke forlange erstatning for svigtende levering som følge af utilfredsstillende trykforhold i forsyningsledninger, mangler ved anlægget og disses afhjælpning eller vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget.
Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.

§ 9.
Et medlems tilsidesættelse af sine forpligtelser over for selskabet i.h.t. § 7 eller 8 medfører erstatningspligt overfor selskabet og i grove eller gentagelsestilfælde kan selskabets bestyrelse afbryde for vandtilførslen, uden at forpligtelsen for vedkommende medlem til at betale vandafgiften bortfalder.

§ 10.
Selskabets bestyrelse eller den, der af bestyrelsen bemyndiges dertil, har mod behørig legitimation fri adgang til medlemmernes ejendomme, når tilsyn med de til vandværket hørende ledninger nødvendiggør dette.

§ 11.
Selskabet og dets bestyrelse skal efter bedste evne sørge for, at vandværket holdes i konstant drift, således at medlemmerne kan bruge vandet uden forstyrrelser eller afbrydelser, men selskabet påtager sig ikke ansvar for evt. afbrydelser, eller for følgerne heraf for de enkelte medlemmer.

§ 12.
Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Der kan ikke udbetales bonus til medlemmerne.

§ 13.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Regnskabsaflæggelse.
Valg af bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges for 5 år. 1 medlem afgår hvert år.
Valg for 2 år af 1 suppleant til bestyrelsen.
Valg for 2 år af 2 bilagskontrollanter, 1 kontrollant afgår hvert år, første gang efter lodtrækning.
Valg for 2 år af 1 suppleant for bilagskontrollant.
Eventuelle forslag fra medlemmer (der indgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 15. januar).
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 25 % af medlemmerne stiller krav derom med angivelse af dagsorden.
Indvarsling til generalforsamling sker ved annoncering i de lokale blade med 8 dages varsel. Forhandlingsprotokollen underskrives af dirigenten.

§ 14.
Beslutning på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpel stemmeflertal, uanset de mødtes antal. Intet medlem har mere end en stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.
Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at afgive stemme på hans vegne, hvert medlem kan kun stemme med én fuldmagt. Til vedtagelse af forslag om lovændringer eller om selskabets opløsning udkræves, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at ¾ af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Vedtages forslaget med den nævnte kvalificerede majoritet uden at halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage derefter med 8 dages frist indvarsle til en ny generalforsamling, og såfremt forslaget også på denne vedtages med ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, er forslaget gyldigt vedtaget uanset de mødtes antal.

§ 15.
Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand og sekretær.
Beslutninger inden for bestyrelsen træffes efter stemmeflerhed.
Bestyrelsen og bilagskontrollanter er ulønnede.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte nødvendig hjælp til administration af foreningens regnskab.
Formanden kan aflønnes.

§ 16.
Formand og kasserer i forening kan overfor tredjemand tegne selskabet.
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage de nødvendige driftskreditter.

§ 17.
Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå særlig overenskomst med grundejende institutioner, der af særlige årsager ikke kan tegne sig som medlemmer af selskabet, om levering af vand fra vandværket på vilkår, der ikke må være billigere end de vandafgifter, selskabets medlemmer skal betale.

§ 18.
Medlemmerne er forpligtet til at lade selskabet foretage nedlægning af nødvendige vandledninger i de medlemmers tilhørende grunde og arealer, ligesom selskabet skal være berettiget til, i det omfang, det er nødvendigt for rørledningernes vedligeholdelse, at lade mandskab færdes på grunde og arealer.

Tidligere vedtægter af 28. april 1965 og 21. marts 1985 er hermed ophævet

Søren Fredslund Hansen       Claus L. Arnoldsen       Claus  Hedelund Jensen

Erik Søgaard      Carsten Stenstrøm

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

den 27. maj 2010.
Regulativ for vandforsyning

Udarbejdet efter retningslinjer fra:
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Tlf.: (+45) 72 54 30 00
www.naturstyrelsen.dk

År: 2016

1. Indledende bestemmelser

1.1 Regulativ for Ellinge Vandværks vandforsyningsanlæg
Dette regulativ er udfærdiget af Ellinge Vandværks bestyrelse.
Regulativet er godkendt af Byrådet i Nyborg kommune den: 24. februar 2015
Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen og er tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside, www.vand.ellinge.dk hvorfra det kan down-loades.
1.1.1 Regulativet
Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013.
1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag
Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 53, stk. 1.
1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug
Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.
1.1.4 Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten
Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er i overensstemmelse med Vandforsyningslovens § 57, stk. 2 og § 28, stk. 3, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 7.
1.1.5 Installationsarbejder
Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.
1.1.6 Kontrol med og indgreb i målere
Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.
1.1.7 Brandtekniske foranstaltninger
Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskab (Beredskabsloven).
1.1.8 Morarenter
Bestemmelser om morarenter er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling (renteloven)
1.1.9 Inddrivelse af restancer
Bestemmelser om overgivelse af restancer til restanceinddrivelsesmyndigheden er i overensstemmelse med lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven), Justitsministeriet.
1.1.10 Vandafgift
Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 (vandafgiftsloven), Skatteministeriet.
1.1.11 Vandselskaber
Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af vandsektorloven (vandselskab) og kommunen er i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).
1.1.12 Ejer og bruger
I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt angiver, at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt i punkt 14.1.2 også er omfattet af den pågældende bestemmelse. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.
Ved betegnelsen bruger forstås en person, som ikke ejer den til vandselskabet tilsluttede ejendom, men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed eksempelvis lejeren af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.
Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.
1.1.13 Leje- eller andelsbolig
Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.
1.1.14 Ejerens underretning af brugere
Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog 9.13.
1.2 Vandforsyningens anlæg m.v.
I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i regulativet.
En del af definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442.
Almene vandforsyningsanlæg: Herved forstås anlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet ”almen vandforsyning”.
Distributionsnet: Vandforsyningens ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger.
Forsyningsledning: Den del af distributionsnettet som transporterer færdigbehandlet vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger.
Forsyningsområde: I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene vandforsyningsanlægs forsyningsområder. Det naturlige forsyningsområde er det område, som vandforsyningsanlægget naturligt kan forsyne, herunder områder som først i fremtiden kan forsynes fra vandforsyningsanlægget.
Hovedanlæg: Vandforsyningens vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, vandforsyningens råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.
Hovedledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra vandbehandlingsanlægget, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv., til forsyningsledningerne.
Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel eller fra stophanen, hvis denne er placeret inden for skel i målerbrønden. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer.
Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand.
Stikledning: Stikledningen inkl. en eventuel afspærringsventil eller stophane er den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel eller målerbrønd
Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m.
Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand.
Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiske enhed som ejendommen afregner sit vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte som synonym for vandværk eller vandforsyningsanlæg.
Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme distributionsnet.
Vandindvindingsanlæg: Omfatter boringer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere.
Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, som ikke tilhører vandforsyningen. Ledningsinstallationer i jord fra stikledningens forlængelse benævnes jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Her til hører også en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens § 50.
Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed hvor til ejendommen afregner.

2. Vandforsyningens styrelse

2.1 Oplysninger om vandforsyningen
Vandforsyningen er et Andelsselskab, med CVR-nr.69757715, der blev stiftet 28. april, 1965.
Vandselskabet er 100 % ejet af andelshaverne.
Vandforsyningens ledelse består af en bestyrelse på 5 personer.
Vandforsyningen leverer drikkevand til boliger, virksomheder og landbrug, inden for Ellinge vandværks forsyningsområde, se evt. kort over forsyningsområdet på vandværkets hjemmeside.
2.2 Afgørelser
Afgørelser som ved det godkendte regulativ er henlagt til vandforsyningen, træffes af vandforsyningen.
2.3 Takstblad
Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen.
Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der er tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside, www.vand.ellinge.dk   hvorfra det kan downloades.
Takstbladet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.
2.4 Medlemskab
Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

3. Ret til forsyning med vand

Vandforsyningens forsyningspligt er fastsat i vandforsyningslovens kapitel 8.
Kommunalbestyrelsen kan påbyde sløjfning af overflødige boringer og brønde, f.eks. hvis en ejendom skal tilsluttes vandforsyningsanlægget. For sløjfning af vandforsyningsboringer og -brønde gælder § 36 i lov om vandforsyning m.v.
3.1 Ret til forsyning med vand
Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har med respekt for vandværkets indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.
Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.
3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder
Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang.
Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
Erhvervsvirksomheder leveres vand, på samme vilkår, som øvrige forbrugere, til priser som fremgår af takstblad.
Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større omfang eller som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener der er forbundet hermed, og at de for egen regning foretage de fornødne foranstaltninger i den forbindelse, jf. også 6.4.
Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.
3.3 Forsyning af brandtekniske installationer
Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til vandforsyningsnettet, men skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for indretning af sprinkleranlæg, f.eks. DBI retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg. Vandforsyningen kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til dimensioneringen, trykoptimering og sektionering af vandforsyningens hovedanlæg og forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en forureningsrisiko.
I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsætter vandforsyningen eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af bestemmelserne i dette regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.
3.4 Reserveforsyning
Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt.
Vandforsyningen kan dog undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår.
I forbindelse med indlæg af vand kan det ikke forventes tilladt, at en ejendoms eget vandforsyningsanlæg tilsluttes vandforsyningens kollektive vandforsyningsnet.
3.5 Trykstød
Vandforbruget skal aftages på en sådan måde at trykstød ikke forekommer og således at pludselige og unødvendige variationer undgås.
3.6 Udstykning, byggemodning m.v.
Ved udstykning af en ejendom til grunde eller ejerboliger, hvor vandforsyningen hidtil har leveret samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, installerer vandforsyningen en ny måler ved hver ny ejendom.
Vandforsyningen fastlægger vilkår for vandforsyningen til de ved udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og funktion, jf. også 5.3.
I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført, inden vandforsyningen fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre.
Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet, og mod betaling efter godkendte takster.

4. Forsyningsledninger

Vandforsyningen beslutter inden for vandforsyningsplanen, hvornår forsyningsledningerne skal anlægges og renoveres. Herudover kan vandforsyningen af myndighederne blive pålagt at anlægge nye forsyningsledninger, f.eks. hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en eller flere ejendomme skal tilsluttes et alment vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 29 samt §§ 45-48.
Vandforsyningen må ikke anlægge forsyningsledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. vandforsyningslovens § 14, stk. 2.
4.1 Anlæg af forsyningsledninger
Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges.
4.2 Tinglysning
Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. Udgiften til tinglysning afholdes af vandforsyningen.

5. Stikledninger

5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger
Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.
Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8.
5.2 Stikledning til ejendomme
Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil i sædvanligvis kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom. Vandforsyningen fastlægger antallet og placeringen af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer.
Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).
I særlige tilfælde kan vandforsyningen tillade, at forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske skal ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.
Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Udgifterne hertil afholdes af vandforsyningen.
5.3 Udstykning og omlægning
Vandforsyningen kan omlægge en stikledning hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsarbejder, eller der sker væsentlige ændringer i vandforbruget eller lignende, som indebærer at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen samt eventuelt yderligere anlægsbidrag, jf. punkt 12.8 og 12.9.
Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.
Ved udstykning af sokkelgrunde på en ejendom afgør vandforsyningen, om stikledningen kan føres helt frem til det nye skel, eller om det fortsat skal være ejerens egen jordledning.
5.4 Ubenyttet ejendom
Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens regning.
5.5 Fejl på stikledninger og stophaner
Ejere af ejendomme skal straks give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.

6. Opretholdelse af tryk og forsyning

Efter vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan der ikke forlanges erstatning for svigtende levering som følge af utilfredsstillende trykforhold i forsyningsledningerne, mangler ved anlægget og arbejder på anlægget.
Vandforsyningslovens § 52 bestemmer, at der kan træffes bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.
6.1 Vandtryk
Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.
Vandforsyningen er indenfor rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle trykforhold forbigående eller varigt.
6.2 Aflukning
Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.
6.3 Ulemper
Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.
6.4 Indskrænkning af vandforbruget
Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt.
Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

7. Vandforsyning til brandslukning

Der kan ifølge vandforsyningslovens § 51, stk. 1, benyttes vand fra et alment vandforsyningsanlæg til brandslukning og andre nødstilfælde. Kommunalbestyrelsen skal som brandmyndighed sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabsloven.
Hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til vandforsyningens opretholdelse af tryk eller andre forhold, kan der indsættes et punkt om, at kommunalbestyrelsen skal varsle vandforsyningen om planlagte afprøvninger af brandhane.
7.1 Etablering og vedligeholdelse
Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan forlange at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Det gælder tilsvarende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.
7.2 Flytning af forsyningsledning
Ved flytning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.
7.3 Brug af brandhaner
Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde samt de lovpligtige afprøvninger af brandhaner, må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil.

8. Vandinstallationer

Ejeren af en ejendom har pligt til at sørge for, at vandindlægget holdes forsvarligt vedlige, og at mangler bliver afhjulpet snarest, jf. vandforsyningslovens § 50, stk. 2. Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens krav om at afhjælpe konstaterede fejl eller mangler, der kan have betydning for vandkvalitet eller vandspild, kan vandforsyningen anmode kommunalbestyrelsen om at give påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold, jf. vandforsyningslovens § 65, stk. 3.
Vandforsyningen er ved kommunens godkendelse af regulativet tillagt kompetence til at pålægge ejeren af en ejendom at udbedre installationer, der udgør en fare for forurening af vandet i forsyningsledningerne, herunder ved brud der kan forårsage omfattende vandspild.
Hvis ejeren forsømmer de forpligtelser, der påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65 (selvhjælpshandlinger).
8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer
8.1.1 Grundejeren
Vandinstallationer, herunder jordledninger, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere.
Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.1.12, sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.
Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere afholdes dog af vandforsyningen.
8.1.2 Nyanlæg og væsentlig ændring
Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg eller andre vandinstallationer, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til vandforsyningen. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.
Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i overensstemmelse gældende Rørcenteranvisning 003 ( p.t 4. udgave, september 2012), og der skal om fornødent indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr.291 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at en nyinstalleret eller ændret vandinstallation fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.
8.1.3 Vandinstallationer
Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, skal udføres af autoriserede VVS-installatører.
Som en undtagelse må nærmere bestemte simple arbejder udføres af personer, som ikke har autorisation som VVS-installatør, jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 1045 af 8. december 2003 om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.
Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).
Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret, og at den fungerer forskriftsmæssigt.
8.1.4 Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand
Fabriksfremstillede byggevarer, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer til drikkevand, skal være godkendt efter eller den til enhver tid gældende godkendelsesordning. Fra 1. april 2013, er godkendelsesordningen fastsat i Klima- Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand ”Godkendt til drikkevand”. Før 1. april 2013 var disse byggevarer omfattet af VA-godkendelsesordningen.
Produktet skal desuden være forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse.
8.1.5 Fejl på vandinstallationer
Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde voldes ulemper.
Hvis det konstateres eller må formodes at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.
Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.
8.1.6 Forsvarlig funktion
Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.
Hvis der efter reparation eller der på anden måde er en begrundet formodning om utæthed på jordledningen, kan vandforsyningen forlange, at jordledningen tæthedsprøves for det maksimalt forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør og sker for ejerens egen regning og risiko.
Vandforsyningen kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger er foretaget, og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.
8.1.7 Ubenyttede vandinstallationer
Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde. Vandforsyningen kan alternativt forlange, at der er et nærmere bestemt årligt minimumsforbrug på installationen.
8.1.8 Arbejde på ejerens bekostning
Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65.
8.1.9 Aktuel fare for forurening
Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, f.eks. som følge af trykfald eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer, eller ved omfattende vandspild, jf. 10.3.
Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, hvis ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet.
Vandforsyningen foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at bringe forholdene, som begrunder aflukning af vandtilførslen, til ophør.
8.2 Andre vandinstallationer i bygninger
8.2.1 Trykforøgeranlæg
Finder vandforsyningen at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer.
Etablering af dette anlæg foranstaltes og betales af ejeren.
8.2.2 Brandtekniske installationer
Etablering og vedligeholdelse af brandtekniske installationer med vandforbrug, f.eks. sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler og forskrifter herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).
Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsættes af vandforsyningen, jf. punkt 3.3
Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme
8.3 Vandinstallationer m.v. i jord
8.3.1 Ændring af jordledning ved ombygning
Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.
8.3.2 Udgifter ved omlægning af jordledning
Udgifter til omlægning af jordledningen som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren.
8.3.3 Målerbrønde
Målerbrønde skal udføres således at vandmåleren holdes frostfri.
Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at målerbrønden etableres som tæt PE-brønd.
Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, med mindre ejeren og vandforsyningen har aftalt andet.

9. Afregningsmålere

Der skal på alle ejendomme, der er tilsluttet en almen vandforsyning, være installeret vandmålere med henblik på afregning efter målt forbrug. Der kan desuden ske betaling efter målt forbrug, hvor forbrugeren er lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsejer, når det er teknisk mulig jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6, og bekendtgørelserne her om.
Placering af afregningsmåleren har betydning for, om ejerens mulighed for kan følge med i, om der sker vandspild i ejendommen efter afregningsmåleren, eller om måleren fungerer. Såfremt måleren anbringes udendørs i målerbrønd frem for i bygningen vil det vanskeliggøre ejerens måleraflæsning samt kontrol med vandspild og målerens funktion. Det kan have betydning for ejerens mulighed for at overholde pligten til straks at meddele til vandforsyningen, hvis der opdages utætheder eller fejl ved en afregningsmåler. Der er også fordele ved placering af måler i målerbrønd, idet det er nemmere for vandforsyningen at komme til måleren, f.eks. i forbindelse med aflæsning eller målerudskiftning i sommerhusområder.
9.1 Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug
De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 - 8.1.4 finder tilsvarende anvendelse for installationer til måling af vandforbrug.
9.2 Afregning af samlet vandforbrug
Ejeren af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en afregningsmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug.
Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med vandforsyningen om andet.
Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med vandforsyningen. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af vandforsyningens personale eller af forsyningens dertil bemyndigede personer.
9.3 Placering af afregningsmåler
Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. I tilfælde, hvor afregningsmåleren af hensyn til installation, aflæsning eller vedligeholdelse af måleren ikke kan placeres i en bygning, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledning efter forsyningens anvisning. Samme regler gælder ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejendom eller ved overgang til fjernaflæsning. Måleren skal til stadighed være let af aflæse og udskifte.
9.4 Vandforsyningens ejendom
Afregningsmålere stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning.
Vandforsyningen kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses.
9.5 Aflæsning
Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel, jf. 9.17. Vandforsyningen har til enhver tid ret til elektronisk overførsels af målerdata fra afregningsmålere.
9.6 Vedligeholdelse og udskiftning
Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere efter varsel, jf. 9.17.
9.7 Størrelse og type
Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.
9.8 Ændring af vandforbruget
Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7 således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse.
9.9 Ejerens ansvar
Ejer er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.
Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.
9.10 Utætheder eller fejl
Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks meddeles til vandforsyningen. Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til ejeren.
9.11 Indgreb m.v. i afregningsmålere
Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.
Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb, jf. ovennævnte, afholdes af ejeren.
9.12 Overgang fra fælles til individuel afregning
Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal meddeles skriftligt til vandforsyningen.
9.13 Ejerens ansvar, rettigheder og pligter
For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15, 9.16 og 9.17 til brugeren af enheden.
9.14 Måleteknisk kontrol
Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af koldt vand.
9.15 Kontrol af afregningsmåleren
Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.
Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.
Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.
Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vandforsyningen.
Efter høring af ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).
Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.
9.16 Selvaflæsning
Vandforsyningen kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette målerstanden til vandforsyningen (selvaflæsning).
Selvaflæsning af den fysiske afregningsmåler lægges til grund for vandforsyningens afregning af driftsbidrag.
Efterkommer en ejer ikke vandforsyningens pålæg om selvaflæsning, er vandforsyningen berettiget til at skønne ejers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens vandforbrug. Vandforsyningen er i den forbindelse berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.
Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.
9.16.1 Fjernaflæsning
Vandforsyningen kan beslutte, at aflæsning af afregningsmåler skal foretages som fjernaflæsning.
9.17 Tilsyn med afregningsmålere
Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler vandforsyningen dato og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med ejeren.
Hvis vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.
Ejerens rettigheder og pligter overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

10. Vandspild

Efter vandforsyningslovens § 51, stk. 1, skal spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd undgås. Vand, der derved er forbrugt eller gået til spilde, kan forlanges betalt af ejendommens ejer. Vandmængden kan om nødvendigt fastsættes efter vandforsyningens skøn.
Kommunalbestyrelsen kan give påbud om, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis der er fare for at vandet kan blive sundhedsskadeligt som følge af vandspild, f.eks. ved trykfald der kan medføre tilbagesugning eller indtrængning af forurenet vand, jf. vandforsyningslovens § 65.
10.1 Benyttelse og spild af vand
Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde samt vedligeholdelse, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.
Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.
Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil.
10.2 Vandspild før afregningsmåler
Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.
Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.
10.3 Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild
Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 8.1.9, hvis vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, og ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse det konstaterede og aktuelle vandspild.

11. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

11.1 Det kommunale tilsyn
Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer, jf. vandforsyningslovens § 64, stk. 1.
Vandforsyningens personale har mod forevisning af legitimation, og såfremt kommunalbestyrelsen har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningslovens § 64, stk. 1, adgang til at foretage undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse.
11.2 Vandforsyningens adgang til vandinstallationer
For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.
Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.
11.3 Oplysninger om vandforbrug
Enhver ejer og bruger af en ejendom som er tilsluttet vandforsyningen, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.
11.4 Kontrol af vandforsyningens målere
Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til vandforsyningen tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet.
11.5 Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet
Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.
Mindst én gang om året skal vandforsyningen offentliggøre:
Opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,
En generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning,
Overskridelse af de gældende kvalitetskrav for drikkevand.
Ovenstående informationer er tilgængelig på Ellinge Vandværks hjemmeside.

12. Anlægsbidrag

12.1 Anlægsbidrag
Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Anlægsbidraget fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen.
Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad. Anlægsbidrag for ejendomskategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af vandforsyningen efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.
12.2 Betaling af anlægsbidrag
Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til vandforsyningen.
12.3 Forsyningsledningsnettets alder
Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning som ejendommen tilsluttes er nyanlagt eller ældre.
12.4 Tilslutning til ny forsyningsledning
Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af 12.9.
12.5 Betaling af anlægsbidrag til en udstykning
Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Udstykningsforetagendet skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at vandforsyningen kan opgøre og opkræve anlægsbidraget. Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling skal finde sted før forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart forsyningsledningerne er anlagt.
12.6 Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning
Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling finder sted før stikledningen anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen og at betaling i så fald sker, så snart stikledningerne er anlagt.
12.7 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug
For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. til byggebrug, kan vandforsyningen fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance.
12.8 Ændret anvendelse af ejendom
Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.
Vandforsyningen kan f.eks. sædvanligvis opkræve supplerende tilslutningsbidrag ved oprettelsen af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms anvendelse, herunder omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- eller erhvervsenheder, navnlig ved etablering af flere vandforbrugende installationer.
I tilfælde hvor ejendommen ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det ejeren at sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ikke ændres. På anfordring skal ejeren meddele vandforsyningen, hvorvidt der etableres nye/flere installationer, herunder håndvaske, badeinstallationer eller lignende, der medfører et højere vandforbrug.
Det er normalt ikke grundlag for ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når f.eks. lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder eller værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder.
Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, f.eks. hvis antallet af boligenheder i en ejendom reduceres.
12.9 Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget
Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.

13. Driftsbidrag

13.1 Betaling for leveret vand og undtagelser herfra
For alt leveret vand betales et driftsbidrag bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de lovpligtige afprøvninger af brandhaner.
Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens takstblad.
13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer
For ejendomme hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.
13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug
For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1. Vandforsyningen kan dog bestemme at der ikke betales fast bidrag.
13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer
For brandtekniske installationer, f.eks. sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.
13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud
For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse af afgiften og andre beløb af det pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 af lov om afgift af ledningsført vand. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.
Vandforsyningen kan eftergive driftsbidrag for et registreret forbrug ud over ejendommens årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3 årligt. Det er en forudsætning for eventuel eftergivelse, at forbrugeren ikke har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og at forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.
13.6 Driftsbidrag ved skønnet vandforbrug
Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningen efter høring af ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum hvor målingen skønnes at have været i uorden.

14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag

Anlægs- og driftsbidrag for levering af vand fra vandforsyningen fastsættes en gang årligt i vandforsyningens takstblad og godkendes af kommunalbestyrelsen. Driftsbidraget betales af ejendommens ejer eller af brugeren, jf. reglerne herom.
14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau
Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.
Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledningen ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen.
14.1.1 Betaling af anlægsbidrag
Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen.
Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen for at begrænse yderligere tab, hvis lukning sker inden 6 måneder efter den fastsatte betalingsfrist. Aflukning vil blive varslet senest 5 arbejdsdage, inden den foretages.
Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr.
For fremsendelse af rykkerskrivelse for manglende betaling, af et skyldigt beløb, kan vandforsyningen opkræve et rykkergebyr.
Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.
14.1.2 Betaling af driftsbidrag
Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.
Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for forpligtelserne over for vandforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.
Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandet. Aflukning vil blive varslet mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foretages.
Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr.
For fremsendelse af rykkerskrivelse for manglende betaling, af et skyldigt beløb, kan vandforsyningen opkræve et rykkergebyr
Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen.
14.1.3 Afdragsvis betaling eller henstand
Vandforsyningen kan på skyldnerens anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen.
Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter ikke inden den af vandforsyningen fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelse som anført i 14.1.1.
14.1.4 Åbning ved ejerskifte
Vandforsyningen har pligt til at genåbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges et gebyr for genåbning.
14.2 Driftsbidrag efter § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug
14.2.1 Individuel afregning af driftsbidrag
Hvis en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder ønsker at overgå fra fælles til individuel afregning, skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.
Målerne stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.
14.2.2 Specificeret opkrævning
Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.
14.2.3 Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag
Når forudsætningerne i 14.2.1. er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en bruger af en enhed og vandforsyningen, bortfalder ejers hæftelse for brugers driftsbidrag.
14.2.4 Fraflytning
Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.
14.2.5 Meddelelse om ny bruger
Ejendommens ejer skal med 10 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag.
14.2.6 Åbne for vandet til ny bruger
Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet.
14.2.7 Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag
Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer inden brugernes vandmålere.

15. Godkendelse

Regulativet udarbejdes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 2. Kommunalbestyrelsens godkendelse sker efter forudgående forhandling med vandforsyningen.
Ved godkendelsen får regulativet retsvirkning, herunder som grundlag for at udarbejde takstblad og opkræve anlægs- og driftsbidrag, gebyrer m.v. fra forbrugerne.
I tillæg til de foreslåede bestemmelser i vejledningen om normalregulativer kan vandforsyningen foreslå yderligere eller ændrede bestemmelser til deres regulativ. Ligeledes har kommunalbestyrelsen mulighed for at ændre bestemmelser i regulativet, f.eks. ved at præcisere i hvilke situationer, afgørelsen skal træffes af kommunalbestyrelsen, eller undlade at overlade kompetencer til vandforsyningen.

16. Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af regulativet er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4.
Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud og forbud er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75, stk. 1.
Miljøoplysningslovens regler om aktindsigt gælder for almene vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven. Det gælder både kommunalt ejede og andre almene vandforsyninger.
Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet.
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning, f.eks. urimelige betingelser i aftalen, for høje renter, gebyrer, diskrimination, m.v.

17. Straf

17.1 Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84
Anlæg af vandledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. § 14 a, stk. 1, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1
Efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af vandforsyningslovens krav om, at vandinstallationer i de enkelte ejendomme skal udføres og benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper, og at ejeren skal lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen pålægger i den anledning samt at ejeren skal sørge for at holde vandinstallationerne forsvarligt vedlige og afhjælpe enhver mangel snarest, jf. lovens § 50.
Spild af vand eller brug af vand til andre formål og i større mængderend tilladt, jf. vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan også straffes med bøde.
Endvidere kan der efter vandforsyningslovens § 84, stk. 2, straffes med bøde, ved undladelse af at efterkomme et kommunalbestyrelsens påbud eller forbud efter loven, herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold.
Følgende punkter i regulativet indeholder regulering, hvor overtrædelse eller tilsidesættelse vil kunne straffes med bøde efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1 og 4. Det drejer sig om punkterne 5.1, 5,5, 6,4, 7,3, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.2.1, 8.2.2, 8. 3.1, 9.2, 1. punktum, 9.3, 9.8, 9.10, 10.1 samt 11.4.
Der kan endvidere fastsættes bødestraf for at modvirke adgang til en ejendom dvs. adgang til uden retskendelse at foretage undersøgelser til brug for beslutninger i henhold til vandforsyningsloven eller regulativet. Vandforsyningslovens § 64 giver kommunalbestyrelsen ret til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation. Samme ret gælder for personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation, jf. lovens § 64.
17.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer
Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, i lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, straffes med bøde efter lovens § 25.
På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af virksomheder eller personer, som efter loven ikke er berettiget til det.
17.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om kontrol med vandmålere
Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i vandmålerbekendtgørelsen (Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand), bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 27.

18. Ikrafttrædelse og offentliggørelse

Det skal fremgå af regulativet, at det er godkendt af kommunalbestyrelsen og dermed gyldigt. Derfor afsluttes regulativet med oplysning om, hvornår det er godkendt af kommunen, og hvornår det træder i kraft. Det gældende regulativ skal være tilgængeligt for forbrugerne.
Dette regulativ er godkendt af Nyborg Kommunes Byråd, og træder i kraft den 24-02-2015. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 24-01-2005
Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.
Ovenstående regulativ er vedtaget af Ellinge Vandværks bestyrelse:

Den 03-11-2014

Søren Fredslund Formand        
Claus Arnoldsen Næstformand              
Erik Søgaard
Bent Olsen
Marlene Milland Sekretær
Ellinge Vandværk
Formand
Marlene Milland
Gl. Byvej 4

Tlf.: 2562 9860
E-Mail: vand@ellinge.dk
Ellinge Vandværk
Formand
Marlene Milland
Gl. Byvej 4

Tlf.: 2562 9860
E-Mail: vand@ellinge.dk
Tilbage til indhold